תקנון האתר

בית >>

תקנון האתר

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר זה (להלן: “האתר”) הוא בבעלותה של כוכבה אשטון, המרכז
לצמיחה והתפתחות רוחנית. (להלן: “החברה”) ומופעל על ידה. האתר מאפשר
רכישה מקוונת של מוצרי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים
באתר.
1.2. תנאי תקנון זה, בנוסחו כפי שיהיה במועד השימוש ו/או הרכישה, יחולו על
כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה
באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר”) מהווה אישור
והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: “המשתמש”) כי קרא בעיון רב את
תנאי התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, וכי הוא מודע ומסכים להם
במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם אנא המנע מלעשות
שימוש באתר. תוכל ליצור איתנו קשר במוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך
בדרכים חלופיות.
1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין הכתוב באתר לבין הוראות
התקנון, יגברו הוראות התקנון.
1.4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון
נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. השימוש באתר
2.1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר למי שעומד בתנאים המצטברים
המפורטים להלן:
2.1.1. משתמשים בגירים (בני 18 ומעלה) הכשירים לבצע פעולות משפטיות
מחייבות או תאגידים הרשומים כדין בישראל. משתמש קטין או שאינו זכאי
לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, מנוע מלבצע רכישות באתר
זה. במקרה שיבוצעו רכישות על-ידי קטין או מי שאינו זכאי לבצע פעולות
משפטיות, אזי יראו את שימושו באתר כמאושר על-ידי האפוטרופוס.
2.1.2. המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

2.1.3. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, ויכול למסור
מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
2.1.4. הרכישה היא לשימוש אישי ושאינו מסחרי בלבד.
2.2. המרכז יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום את
הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם
אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או
של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת
בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין.
כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון
זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה
ו/או על המשתמש.
2.3. המרכז יהיה רשאי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו,
ברישום ו/או במסירת פרטים.
3. ביצוע רכישה באמצעות האתר
3.1. המכירה באתר היא מכירה של מוצרים שונים, בשיטות מכירה שונות, לפי
שיקול דעתה הבלעדי של המרכז ועד גמר המלאי.
3.2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה
באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המרכז המשתמש יבחר את
הצבע, סוג והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים.
3.3. המרכז יהיה רשאי לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר
פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי ולשנות את מחיר הפריטים
המופיעים באתר.
3.4. במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת,
כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע
התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע
המשלוח: איסוף עצמי מהחנות, משלוח בדואר רשום או באמצעות שימוש
בשירותיה של חברת שליחויות כמפורט להלן. לבסוף, יאשר המשתמש את
ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור
במהלך ההזמנה יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו
שגויים או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש

מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה
פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים
ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
3.5. לאחר ביצוע ההזמנה יבדוק המרכז את פרטי כרטיס האשראי עם חברת
האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח
למשתמש הודעה, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת
כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע
הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת
הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את
החברה. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה
חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור ולתנאיה.
3.6. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהמרכז יקבל את אישור
חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת
האשראי הרלוונטית.
3.7. מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי
חברת כרטיסי האשראי ועל פי זמן האספקה המצוין בפרטי המוצר
3.8. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש
באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו
את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4. משלוח ואספקה
4.1. המרכז יספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל
שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.
4.2. התשלום עבור המשלוח יועבר לחברת השליחויות ואינו מהווה חלק
מהעסקה שבין החברה ללקוח.
4.3. המרכז יפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי
המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. המרכז יספק רק מוצרים אשר
התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש
ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה

שהיא, למעט על פי דין.
4.4. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א’ עד ה’,
לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא
ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה ועל פי זמן האספקה המצויין בפרטי
המוצר. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי
המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים ותנאי המשלוח שיצוינו באתר
בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך
מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
4.5. המרכז לא יהיה אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו
כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או
כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות
שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, פגעי מזג אוויר וכיו”ב.
4.6. באזורים המוגבלים לגישה, לרבות מבחינה ביטחונית, עשויה חברת
המשלוחים להעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר
יתואם מראש. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר
ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול
דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את
המשתמש.
4.7. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות וביטולים כמפורט להלן.
4.8. המרכז יהיה רשאי ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר
שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן
לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת המרכז.
5. מסירת פרטים על ידי המשתמש
5.1. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו
לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון
נייד, טלפון בבית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת
זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה
נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על
הסכמתו של המשתמש למסירתם.
5.2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום
לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות

המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של המרכז.
הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור
מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של
החברה.
5.3. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה המשתמש יוכל
לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה.
כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של
האתר.
5.4. מרכז יהיה רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות” – “cookies” (קבצי טקסט
קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר המרכז, על הכונן הקשיח של המחשב של
המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות
מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה
לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא
עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” במחשבו.
5.5. המרכז נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על סודיות המידע
הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, מובהר וידוע למשתמש כי המרכז לא
יהיה אחראי, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או
מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים
שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
6. החזרת מוצרים/ביטול עסקה, אחריות, השלמת עסקה ועסקה חלקית
6.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם
למדיניות החזרות וביטולים של המרכז ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות
הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות
מכוחו. יצוין כי בהתאם להוראת החוק, מוצרים שיוצרו או הותאמו במיוחד
ללקוח ומוצרים פסידים, (לרבות מוצרים עונתיים ומוצרי חגים), אינם ברי
החזרה.
6.2. אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה
שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים
שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש
נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.
6.3. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה באופן מיידי,
באמצעות הודעת דוא”ל, אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מהמופיע

באתר. במקרה כזה יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות
החזרות וביטולים של החברה ובהתאם לכל דין.
6.4. מדיניות החזרות וביטולים:
6.4.1. ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר מיום עשייתה ועד ארבעה עשר ימים
מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כמפורט
בהודעת הדוא”ל בסעיף ‎3.6 לעיל, לפי המאוחר מביניהם.
6.4.2. הביטול יעשה באמצעות מסירת הודעה בכתב למרכז (לרבות באמצעות
פקס או דוא”ל שאושרה קבלתם).
6.4.3 בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר המרכז בתוך 14
ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עבור
המוצר, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. הלקוח
יחזיר את המוצר למרכז כשהוא סגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו כל
שימוש והוא לא נפגם, באמצעות העמדתו לרשות המרכז במקום בו נמסר לו,
או בשליחתו על חשבונו לכתובת המרכז. המרכז יבדוק את המוצר במועד ביצוע
ההשבה. יצוין כי 14 הימים העומדים לרשות המרכז לצורך החזרת התמורה
ללקוח, יחלו מיום קבלת המוצר במרכז ותלויה בבחינת תקינותו.
6.4.4 בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר המרכז בתוך
14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם
עבור המוצר ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח
סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או
100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. הלקוח יחזיר את המוצר כשהוא סגור
באריזתו המקורית, לא נעשה בו כל שימוש והוא לא נפגם, בתוך 14 ימים מיום
ביטול העסקה, בצרוף חשבונית מקור, למקום עסקה של המרכז בתאום עם
שירות הלקוחות של המרכז. ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח
מטעם המרכז, הלקוח יישא בעלות השליחות. יצוין כי 14 הימים העומדים
לרשות המרכז לצורך החזרת התמורה ללקוח, יחלו מיום קבלת המוצר במרכז
ותלויה בבחינת תקינותו.
6.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את
אריזתם המקורית אינם ניתנים לביטול או החזרה.
6.4.6. אחריות – מובהר כי ככלל אין אחריות למוצרים הנמכרים, למעט מוצרים
אשר פורט במפורש כי קיימת לגביהם אחריות.

6.4.7. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע
שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או
אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או
חלקי,יהיה המרכז רשאי לבטל את העסקאות וההתקשרויות ו/או לדחות את
מועד ביצוע העסקה עד להסרת המניעה כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי,
והיא תודיע על-כך ללקוח תוך זמן סביר משהוסרה המניעה או שיתאפשר לה
למסור הודעה כאמור.
6.4.8. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים
ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות
או השבתות, פגעי מזג אוויר, חוסר בתשומות או חומרים, תקלות מחשב,
תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות
כלשהן.
6.5. החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי
המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה.
עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לחברה, לאחר השלמת ההזמנה על
ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה יהיה המרכז
רשאי לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי ולמשתמש לא תהיה כל טענה
ביחס לכך. במקרה כאמור המרכז ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו
בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
6.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל המרכז יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או
חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם
בתיאורו.
6.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המרכז יהיה רשאי לבטל כל הזמנה, במקרה
בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות
האתר ו/או במערכת ביצוע ההזמנות, או במטרה לפגוע בעסקה של החברה
ו/או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל,
רכישה סיטונאית).
7. פעילות האתר
7.1. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהא למשתמש כל טענה,
תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו
לצרכיו ולדרישותיו.

7.2. המרכז עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר.
למרות האמור, המרכז אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו
בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי
התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת
האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת
האינטרנט.
8. אחריות ושרות
8.1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צוין
אחרת.
8.2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות
הלקוחות של המרכז על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה
והוראות כל דין.
9. קניין רוחני
9.1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר
המרכז, האתר עצמו, התוכן המופיע באתר, כתובתו, קוד המקור שלו,
התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם
רכושה הבלעדי של המרכז.
9.2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק או
לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט,
סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב)
בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי
האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר
אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים,
והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
9.3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר
לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
9.4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה
מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם
והצגתם באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.
9.5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל
תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או

מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
9.6. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

10. שונות
10.1. המרכז ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או
מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
10.2. המרכז לא יהיה אחראי לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל
שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי
הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
10.3. רישומיה הממוחשבים של המרכז בקשר עם ביצוע פעולות על ידי
המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
10.4. המרכזי יהיה רשאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול
דעתה הבלעדי. התקנון הרלוונטי הוא התקנון שהיה בתוקף בעת השימוש
באתר.
10.5. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל
מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון
בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי
העניין, בירושלים.